Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de particuliere markt

 

Artikel 1:Definities

 1. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven.
 2. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven.
 3. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de oefening van het   bedrijf of beroep.
 4. Onder kunststof gevelelementen wordt verstaan kunststofkozijnen kunststofdeuren en kunststof ramen.

 

Artikel 2 Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes alle opdrachten en alle overeenkomsten met VB Kozijnen betreffende verkoop. Bewerking verwerking en plaatsing van kunststof gevelelementen, inclusief de bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de levering bewerking verwerking of plaatsing mogelijk te maken in een bestaande woning.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 

 1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden en worden verzegeld van tekeningen en principe details.
 2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. De door VB Kozijnen overlegde detailtekeningen en beschrijvingen worden als algemene richtlijnen gebruikt, indien er sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal VB Kozijnen de afnemer informeren.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door VB Kozijnen de eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.
 2. De aanbieding van VB Kozijnen omvat in principe alle werkzaamheden bijhorende bij het in de aanbieding in het omschreven product. Van meer werk kan sprake zijn in potentiële specifieke gevallen, zoals opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden als meerwerk beschouwd.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikte van VB Kozijnen binden niet dan nadat en voor zover zij door VB Kozijnen schriftelijk zijn bevestigd. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.

 

Artikel 5 Prijs

 

 1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de afnemer opgegeven adres.
 2. De prijzen die zijn genoemd zijn in de aanbieding twee maanden geldig.
 3. Prijsstijgingen die zich voor doen na het afsluiten van de overeenkomst worden doorberekend.
 4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt dan is VB Kozijnen gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Montage

 

 1. Metsel, tegel, stukadoors, beton, schilder, centrale verwamings en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico voor de afnemer. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het nieuwe kozijn is een onderdeel van de opdracht.
 2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat: het bouwwerk voor vrachtauto’s bereikbaar is of anderszins verharde weg, elektrische aansluitmogelijkheden van 220 volt, water, en verlichting ter beschikking van VB Kozijnen zijn. De nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend. Herstel van gewassen en bestrating plaatsvindt.
 3. De kosten als vergunning als mede precariorechten zijn van rekening voor de afnemer.
 4. Bij tijdsverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde voorwaarden wordt een zo danige verlening van de levertijd toegestaan.
 5. Kosten die ontstaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan zijn voor rekening van de afnemer.
 6. Bij oplevering zullen partijen indien de afnemer zulks wenst een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren waarbij netheid van uitvoeren het comfort, de bediening, almede de technische aspecten van het product aan de orde komen.

 

Artikel 7 Levertijd

 

 1. De levertijd omvat de aflevering door VB Kozijnen van de producten op het daardoor de afnemer opgegeven adres alsmede montage daarvan.
 2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen de dag van totstandkoming van de overeenkomst de dag van ontvangst door VB Kozijnen van de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden vergunningen gegevens en dergelijke.
 3. De levertijd mag zodanig gewenst door VB Kozijnen verlengd worden.

 

Artikel 8 Oplevering

 

 1. Indien VB Kozijnen hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden waarbij de afnemer het werk heeft goedgekeurd. Na verloop van acht dagen nadat de afnemer schriftelijk heeft medegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de afnemer heeft nagelaten een gezamenlijk controle te verrichten.
 2. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring kleine gebreken zullen door VB Kozijnen zo spoedig mogelijk worden hersteld.

 

 

 

 

 

Artikel 9 Risico

 

 1. Zodra de producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schades die aan de producten mochten ontstaan.
 2. Het eigendom van de producten gaat eerst op de afnemer over wanneer het door de afnemer verschuldigde kosten zijn voldaan.

 

Artikel 10 Betalen

 

1.Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden.

De eerste aanbetaling is maximaal 35%

De tweede aanbetaling van 35% zien wij graag bij de eerste dag van plaatsing.

De derde aanbetaling van 30% zien wij graag bij oplevering.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Meerwerk zal aan de afnemer in de eindnota in rekening worden gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek te geschieden ten kantore VB Kozijnen aan te wijzen rekening.
 4. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaald wordt hij geacht vanwege rechtswege in verzuim te zijn en heeft VB Kozijnen zonder enige in gebrekenstelling het recht en vanaf de verval dag in rekening te brengen een rente naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandse bank over het bruto factuur bedrag, inclusief omzetbelasting en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten.

 

Artikel 11 Garantie

 

 1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens kwaliteitsvoorschriften en kwaliteitseisen gewaarborgd voor, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen een termijn van 10 jaar te rekenen, vanaf de dag van verkoop.
 2. Op hang en sluitwerk ventilatieschuiven, zonwering en horren wordt 1 jaar garantie gegeven.
 3. Buiten de garantie vallen normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructie fout in de ramen. Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid. Beschadigen die het gevolg zijn van vorm veranderingen in bouwkundige constructies. De garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van VB Kozijnen reparaties aan de geleverde goederen heeft verricht dan wel laat verrichten.

 

Artikel 12 Overmacht

 

 1. Omstandigheden buiten de wil of toedoen van verkoper, zoals onder meer staking, in- en uitvoerverboden, energiegebrek of gebrek aan grondstoffen of weersomstandigheden, geven aan verkoper het recht om de overeenkomst op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens koper. Indien de overmachts periode langer duurt dan 4 (vier) weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  2. Indien VB Kozijnen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
  3
  In geval van tijdelijke overmacht is verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering ten gevolge van de overmacht duurt, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Verkoper zal koper schriftelijk in kennis stellen van deze vertraging.

 

Artikel 13 EIGENDOMSBEHOUD

 

1.Geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van VB Kozijnen totdat afnemer jegens VB Kozijnen volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan zowel uit hoofde van de opdracht welke betrekking heeft op de geleverde en geplaatste goederen, alsook uit hoofde van andere leveranties van goederen en montagekosten.
2.Wanneer door aan afnemer geleverde goederen, welke door afnemer niet volledig zijn betaald en derhalve eigendom van VB Kozijnen zijn gebleven, bij afnemer in beslag worden genomen.
3.Door verkoper gemaakte kosten teneinde de geleverde goederen weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van koper.

 

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID

 

1.Voor andere dan de in lid 1 van dit artikel genoemde schade geldt dat de aansprakelijkheid van VB Kozijnen, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de schade niet door de aansprakelijkheids- verzekering wordt gedekt. Is de aanspakelijkheid van verkopen beperkt tot maximaal de factuurwaarde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.
2.VB Kozijnen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of tijdig kunnen leveren van de overeengekomen zaken of diensten dan wel van gebreken in de geleverde zaken of diensten, indien het niet, niet tijdig of gebrekkig presteren een gevolg is van overmacht.
3.VB Kozijnen is nimmer aansprakelijk voor bedrijf- en/of gevolg-schade. Evenmin is VB Kozijen aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van vertraging bij afnemer of een derde waarvan VB Kozijnen afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4.De schade ontstaan bij afnemer als gevolg van de vertraging wordt door VB Kozijnen aan afnemer in rekening gebracht.

 

Artikel 15 WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN

 

1.VB Kozijnen heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.
3.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.